KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[519-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷三百十八考證


 太平府傳土官黄英衍等遣使齎印詣平章楊璟降
章宗瀛按是時田州府土官岑伯顔與黄英衍同
齎印降見蠻司合誌及田州傳謹附考


 茗盈州傳土官李鐡釘歸附 章宗瀛按李鐡釘統
志作李正英與此互異謹附考


 思同州傳元隸太平路 章宗瀛按思同州宋史屬
[519-1b]
左江道不屬太平寨元時則屬太平路傳以為宋隸
太平寨者誤也謹據統志改其二十八年省入永康
統志作二十七年與此互異謹附識


 養利州傳宣徳三年其裔趙文安侵掠隣境七年討平
之 章宗瀛按一統志宣徳三年日泰裔趙文安
侵掠隣境伏辠七年置流官傳誤謹據改


 全茗州傳土官李添慶歸附 章宗瀛按李添慶統
志作許添慶與此互異謹識


[519-2a]
 結安州傳舊名營州 章宗瀛按舊名營州此誤州
為周謹據統志及土夷考改


 龍英州傳土官李世賢歸附 章宗瀛按李世賢統
志作趙世賢與此互異謹識


 結倫州傳舊名那兜 章宗瀛按舊名那兜此誤那
為邦謹據統志及土夷考改


 結倫州傳宋屬結安峒 章宗瀛按方輿紀要云結
倫州宋為結安峒地傳中脱去結字置字亦誤謹據
[519-2b]
改並節去下文一字以符匀刻


 都結州傳元屬太平路 章宗瀛按都結州古名渠
望洪武初土官農威烈歸附見土夷考統志謹附考


 思城州傳土官趙雄傑歸附 章宗瀛按趙雄傑統
志作趙斗清與此互異謹識


 永康州傳土官楊姓 章宗瀛按土官楊姓楊榮賢
也見土夷考謹識


 思明府傳黄&KR0939遣千戸袁洪奏永固國本事請易儲
[519-3a]
章宗瀛按&KR0939先遣人入京賄用事者請易儲景帝
大悅命廷臣㑹議大學士陳循力主之遂易見濟為
皇太子&KR0939遂䝉大赦原免復職并進都督賜誥命見
蠻司合志謹附考


 上石西州傳宋屬太平 章宗瀛按宋建五寨于左
右二江一名永平傳誤永為承謹據宋史改


 憑祥州傳成化八年升為州 章宗瀛按地理志作
成化十八年與此互異謹識


[519-3b]
 鎮安府傳帝命兩廣總督陶諧治之 章宗瀛按王
守仁卒於嘉靖八年此係十四年事何以命守仁治
之是時陶諧總督兩廣謹據諧傳明實録紀事本末


 田州府傳唐置田州 章宗灜按新唐書田州開元
中開蠻洞置則唐始置田州也此言宋始置誤謹據改
并於下文節去數字以憑匀刻


 田州府傳總督秦紘 章宗灜按秦紘本傳紘時為
[519-4a]
右都御史總督兩廣此云巡撫誤謹據改


 田州府傳猇亦自殺 章宗瀛按通鑑紀事言土目
黄驥李蠻發兵殺猇此云猇亦自殺與彼互異謹附


 田州府傳斬猛長子於工堯隘 章宗瀛按工堯隘
統志云在州東一百二十里為州險隘此誤作隧謹
據一統志及唐荆川集改


 田州府傳巡按御史曽守約以聞帝命守仁亟為勘處
[519-4b]
章宗瀛按盧蘓作亂時守仁已卒時陶諧總督兩


 廣前鎮安傅中已改此處亦照前謹改


 都康州傳建文元年復置 章宗瀛按洪武止三十
一年其三十二年乃建文元年也永樂時革除建文
年號故統稱洪武今本紀既列建文年號而傳中不
宜仍循明時紀載之文謹據改


 明史卷三百十八考證