KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[509-1a]
 欽定四庫全書


 明史巻三百十三考證


 雲南傳攻石屏不下 章宗瀛按楊畏知傳稱是時
賊攻石屏寧州嶍峨皆陷之此作攻石屏不下互異
謹附考


 雲南傳祿永命戰死 章宗瀛按祿永命


 賜諡另載巻末謹識


 臨安傳布政使周士昌戰死 章宗瀛按周士昌


[509-1b]
 賜諡另載卷末謹識


 臨安傳曰思陀甸 章宗瀛按思陀地理志作思陀
考明統志及蠻司合誌諸書皆作陀地理志所載誤
謹附考


 景東傳因奏景東百夷要衝宜置衛以錦衣衛僉事胡
常守之 章宗瀛按是時立景東衛命陶往鎮而
别以流官掌印蒞府事陶至鎮勤慎守法因仍復知
府頒賜金帶且鑴誠心報國四字褒之見明實録與


[509-2a]
 此小異謹附考


 景東傳置孟緬長官司 章宗瀛按宣徳五年六月
置孟緬長官司屬景東府後直隸布政使司萬厯二十
五年改屬順寧府之景州見明實録謹附識


 廣西傳設雲南彌勒州十八寨守禦千戸所章宗
瀛按一統志彌勒州西有十八寨山嘉靖元年二月
置守禦千戸所於此謹附識


 鎮沅傳建文四年置鎮沅州 章宗瀛按地理志稱
[509-2b]
鎮沅州為洪武三十五年十二月所置則其事在成
祖時矣謹附識


 鎮沅傳陞為府 章宗瀛按明實録鎭沅之陞為府
在永樂四年四月己夘此概紀于三年之後未晰謹
附考


 順寧傳誘廷瑞至㑹城執之獻捷於朝 章宗瀛按
萬厯二十五年以平猛廷瑞亂改順寧為流官知府
改大候州為雲州設流官知州見明實録謹附識


[509-3a]
 孟艮傳設孟艮府 章宗瀛按孟艮府初置時隸雲
南都司後隸雲南布政司見一統志謹附識


 孟定傳洪武三十五年土酋刀名扛來朝貢方物賜綺
帛鈔幣設孟定府 章宗瀛按明實録洪武十五
年三月己未設雲南五十二府孟定已居其一此稱
洪武三十五年設孟定府互異謹附考


 曲靖傳十五年改曲靖千戸所為曲靖軍民指揮使司
置曲靖軍民府 章宗瀛按地理志曲靖於洪武
[509-3b]
十五年三月為府二十七年四月升為軍民府與此
所載小異謹附考


 曲靖傳正統二年曲靖軍民知府晏毅言四事 
宗瀛按正統七年三月復曲靖衛定南堡堡置於洪
武間後廢至是以王驥等言平夷衛白水堡去曲靖
逺且田土荒蕪宜復立定南堡撥兵屯守從之見明
實録謹附識


 明史卷三百十三考證


[509-4a]
 附明史卷三百十三考證後


 乾隆四十一年


 賜諡諸臣


 祿永命 周士昌


 以上通諡節愍
[509-4b]