KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[503-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷三百十考證


  施州𫝊蠻苗吴靣兒之難諸土司地多荒廢 嚴福
按明紀事本末洪武十八年吴靣兒叛是時諸蠻出
没不常楚王禎及湯和等抵其地恐蠻人驚潰乃于
諸洞分屯立柵與蠻民雜耕使不復疑乆之以計擒
其渠魁餘黨悉潰師還留兵鎮之


  施州𫝊中謫戍 嚴福按毛竒齡蠻司合志中逃歸
[503-1b]
舊巢築牛欄坪塞守之號天城自稱天城王流刼奉
節雲陽間四十四年川湖兵夾勦中復降梟於市


  保靖𫝊保靖兩江口土舎彭惠既以祖大蟲可宜與彭
藥哈俾世仇至是與宣慰彭九霄復搆怨 嚴福
按九霄彭藥哈俾之孫也惠以祖大蟲可宜革職死
無所襲而九霄得襲祖職宣慰司忌之因為仇正徳
中叅将清宣慰司地賦惠所據九江口實宣慰地遂
奪九江口七寨歸九霄於是仇益甚見蠻司合志謹
[503-2a]
附考
[503-2b]
  明史卷三百十考證