KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[499-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷三百八考證


  胡惟庸傳乆之進左都御史大夫 嚴福按明紀事
本末陳寧於九年同汪廣洋紏奏李善長善長父子
徒跣謝罪上命釋之尋拜寧為御史大夫謹附考


  嚴嵩傳謫東平州同知 嚴福按文華初為主事有
貪名出為知判以賄嵩復入為郎見通鑑紀事謹附


[499-1b]
  嚴嵩傳植與嵩鄉里嘗勸嵩殺楊繼盛 嚴福按明
紀事本末繼盛繫獄每出朝審諸内臣士庻共指曰
此天下義士國子司業王材詣嵩曰人言籍籍謂繼
盛且不免公不憂萬世耶嵩曰我行當救之令其子
世蕃謀之胡植鄢懋卿曰此養虎遺患也植亦言不
可嵩遂决意殺之謹附考


  温體仁傳遂用給事中許譽卿事逐之 嚴福按綏
㓂紀畧震孟初入閣體仁有票擬必請正有改必從
[499-2a]
震孟曰温公虚懐乃爾可謂好問官何吾騶曰是人
伏機甚深何可深信越數日體仁知其疎凡震孟票
擬竟抹去不用震孟拍案大呼以諸疏擲體仁體仁
亦不顧未㡬以許譽卿事罷之謹附考

[499-2b]
  明史卷三百八考證