KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[486-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷三百一考證


 高氏女 舊本目録無女字章宗瀛按高氏𫝊首稱
高氏女且言奉翁姑甚孝及為父母合𦵏事甚悉葢
婦道與女職兼盡者目録標名宜書高氏女方協謹
據増


 陶氏四節婦 章宗瀛按四節婦鍾氏方氏王氏吳
氏俱適桐城陶姓目録標名自宜書陶氏四節婦方
[486-1b]
協舊本作鍾氏四節婦誤謹據各卷體例改


 月娥傳太祖渡江之七年 章宗瀛按本紀太祖渡
江事在元至正十四年五月偽漢稱帝兵自上游攻
太平事在至正二十年三月計其前後相距已七年
矣舊本作六年誤謹據改


 欒城李大林妻 章宗瀛按一統志作欒城李大林
妻傳脱林字謹據増


 諸娥浙江山陰人 舊本作孝女諸娥山陰人章宗
[486-2a]
瀛按明有兩山陰一浙江一山西此據通志宜加浙
江字謹増並照目録標名節去孝女二字以符匀刻


 丁氏錦孥唐方妻浙江新昌人 舊本書唐方妻浙新
昌丁氏女名錦孥章宗瀛按列傳體例凡目録標
某人則傳首亦稱某人此卷内間有於標目書某氏
而傳首復冠以某人妻殊嫌㕘錯謹據體例畫一改
并於初見處聲明


 貞女韓氏閬中人 章宗瀛按四川通志韓氏閬中
[486-2b]
人舊本作保寧未晰謹據改


 後從玉珍破雲南還遇其叔父贖歸嫁為尹氏婦 
章宗瀛按四川通志韓氏自稱韓闗保後從王總兵
畧雲南還徑成都叔父贖歸以適馬氏與此互異又
按明玉珍𫝊玉珍將萬勝有智勇玉珍愛之使從己
姓衆呼為明二玉珍據蜀遣萬勝鄒興又李某者分
道攻雲南兩路皆不至惟勝兵深入踰年以孤軍無
繼引還不言玉珍破雲南事意當時韓氏所從或即
[486-3a]
萬勝耳但無他書據改謹仍其舊而識之


 姚孝女𫝊父早世迎母養於家 舊本無此二句
宗瀛按浙江通志適吳氏下有父早世迎母養於家
二語下文接入母出汲云 云情事方協𫝊中不宜節
去謹據増


 石孝女浙江新昌人 舊本無浙江二字章宗瀛按
明有兩新昌一浙江一江西此據通志當作浙江謹


[486-3b]
 水至湯竟溺死 章宗瀛按一統志湯氏悉以資還
鄧族織絍自給年九十三卒與此紀異謹附考


 祖斌及父兄並死王事 章宗瀛按太祖時斌以功
遷龍驤衛百戸父從征偽漢䧟陣死子鍾襲職累功
遷指揮僉事逮文中以拒燕兵戰死子武襲職永樂
中從征交趾戰死弟文嗣襲職率舟師禦倭遭風溺
死見浙江通志謹附考


 程氏 章宗瀛按程氏本歙縣人家江都見江南通
[486-4a]
志謹附考


 唐貴梅者貴池人適同里朱姓 章宗瀛按江南通
志唐氏夫名朱彦明謹附識


 張氏者嫁汪客之子 章宗瀛按江南通志張氏夫
名汪綬謹附識


 王氏𫝊婦年甫十七 舊本婦作王婦口不出怨言舊
本婦作女章宗瀛按上文父母娶婦以慰之則自
以稱父為宜𫝊中稱王稱婦稱女殊嫌參錯謹畫一
[486-4b]


 王氏𫝊姑乃邀其二弟從容諷之 舊本云姑乃使其
二女從容諷之章宗瀛按浙江通志作姑乃使人
邀其二弟從容諷之情事較協謹據改


 宣氏𫝊孫與宣以死相要 章宗瀛按孫氏送夫䘮
過河下求見宣宣以死相要遂同日縊死宣被救甦
而孫先死後三年宣疑父母欲嫁之乃登樓縊死時
年二十五見嘉定縣志謹附考


[486-5a]
 淩氏𫝊紡績供養二十年不衰 章宗瀛按浙江通
志載淩氏云邑令葉竦重其節置田五畝資之𫝊不
載謹附識


 孫氏吳縣衛廷珪妻 章宗瀛按衛廷珪江南通志
作韓廷珪與此𫝊異謹附考
[486-5b]
 明史卷三百一考證