KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[482-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百九十九考證


 滑夀𫝊王居中名醫也夀從之學 章宗瀛按紹興
府志葉逄春云夀葢劉文成基之兄易姓名為醫文
成既貴嘗勸之仕不應而去謹附識


 晚自號攖寧生 章宗瀛按朱右撰𫝊云夀在揚州
曰滑夀在蘇州曰伯仁在餘姚曰攖寧生見府志謹
附考


[482-1b]
 葛乾孫傳父應雷以醫名 章宗瀛按蘇州府志應
雷所著有醫學㑹同二十卷由平江醫學教授擢江
南醫學提舉元末人也謹附考


 張中𫝊參政趙繼祖 舊本繼誤維章宗瀛按本紀
作趙繼祖此書趙維祖應係刋刻之訛謹據改


 袁珙字廷玉鄞人 章宗瀛按獻徴録珙字廷玉以
字行其先南昌人後家於鄞謹附考


 逮諸醫侍疾無狀者 舊本逮作治章宗瀛按明紀
[482-2a]
事本末是時召諸醫侍疾無狀者悉付獄是尚未治
罪也此𫝊治字文義未協謹據改


 盛寅𫝊太監具以告因盛稱寅即召入便殿 章宗
瀛按獻徴録永樂乙酉郡大夫薦授醫學正科名日
振庚子至京師求療者戸不能容太宗聞知召對與
此稍異謹附考


 仝寅𫝊英宗復辟將官寅 章宗瀛按是時景帝弗
豫中外以儲嗣未定為憂寅亟言於石亨早定大計
[482-2b]
亨意遂决英宗復辟欲官寅以此見明紀事本末謹
附考


 吳傑武進人 章宗瀛按傑字士竒見獻徴録謹附


 可速還大内閲數月帝崩 舊本可速作僅可閲數月
作甫還而章宗瀛按本紀武宗於十五年九月得
疾十二月還京師至次年三月崩於豹房此云僅可
還大内甫還而帝崩似失實謹據改


[482-3a]
 累遷太醫院使厯加工部尚書領院事 章宗瀛按
識大録云連加通政使禮部侍郎工部尚書領院事
𫝊不詳載謹附識


 凌雲字漢章 章宗瀛按兩浙名賢録以漢章為名
不為字謹附考


 周述學字繼志浙江山陰人讀書好深思 舊本無浙
江字深下有湛之二字章宗瀛按地理志山陰有
二一浙江一山西考通志宜為浙江山陰謹據増并
[482-3b]
於下句節去兩字以敷匀刻


 張正常𫝊 章宗瀛按正常於洪武十年秋偕李善
長祀嵩山還家卒見縣志此𫝊未悉謹識


 劉淵然𫝊賜號長春真人 章宗瀛按獻徴録是時
淵然賜號冲虚至道元妙無為光範衍數莊静普濟
長春真人𫝊内前後諸人俱詳載賜號獨淵然未悉
謹附識


 有浮屠智光者亦賜號圓融妙慧淨覺𢎞濟輔國光範
[482-4a]
衍教灌頂廣善大國師賜以金印 章宗瀛按識
大録載英宗即位復加號西天佛子錫以玉印謹附


[482-4b]
 明史卷二百九十九考證