KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[480-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百九十八考證


 倪瓚𫝊自號雲林居士 章宗瀛按書畫譜云瓚别
號五曰荆蠻民争名居士朱陽舘主蕭閑仙卿雲林
子雲林多用以題詩畫故尤著謹附考


 為人有潔癖 章宗瀛按畫史㑹要云元鎮素有潔
癖人號倪迂謹附識


 士信以幣乞畫瓚又斥去 章宗瀛按書畫譜元鎮
[480-1b]
好僧寺一住必旬日篝燈木榻蕭然宴坐時操紙茟
作竹石小景客求必與一時好事者購之價值數十
金張士誠弟以幣求其筆元鎮怒曰予生不為王門
畫師即裂其絹而却其幣謹附考


 徐舫𫝊年六十八以疾卒於家 舊本作丙午春卒於
章宗瀛按𫝊中並未叙年譜干支此處突書丙
午春究未詳何代何年也考明太祖洪武元年乃在
戊申計丙午先戊申二年則尚在元順帝時矣上文
[480-2a]
已書舫卒時年嵗下復叙干支體例亦不合獻徴錄
作以疾卒謹据改


 劉閔𫝊訓徒鄰邑 舊本無徒字章宗瀛按訓鄰邑
句文義未明謹據莆田縣志加一徒字下句一則字
刪以敷匀刻


 孫一元不知何許人 章宗瀛按獻徴録一元関中
人年十三誦古六經文不為舉子章句獨居一室家
人罕窺其面十八入終南山繼入太白山云 云謹附
[480-2b]


 時有郡守徴畫工繪屋壁 章宗瀛按分省人物考作
郡守曺姓謹附考


 守入覲鍂曺問曰 章宗瀛按分省人物考作鍂曺
王問沈先生謹附考 明史卷二百九十八考證