KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[464-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百九十考證


 王鈇𫝊倭來薄數禦却之 章宗瀛按倭薄城北矢
&KR0008交下賊稍稍去鈇曰賊來未創也而去其懈我耳
倍繕具待之詰朝賊果至鈇督兵間道去戰倭潰走
見獻徴録謹附考


 錢錞𫝊錞提狼兵戰九里山薄暮雷雨大作伏四起狼
兵悉奔錞戰死 章宗瀛按賊攻城城守固乃移
[464-1b]
營蔡涇焚掠四野錞從城上望之曰剪屠烈矣奈何
與此賊俱生耶乃騎而背城决戰狼兵驕錞數折之
至是乗其薄賊先潰走錞遂戰死見獻徴録謹附考


 是年倭䧟福清 章宗瀛按倭攻福清知縣葉宗文
與陳見等同被執死之見通鑑紀事𫝊未載謹附考


 倭乗勝犯惠安 章宗瀛按是時倭犯福州廵撫阮
鶚不能禦取庫銀數萬賂之以新造大舟六俾載之
而去見通鑑紀事謹附考


[464-2a]
 崇明部將樊龍殺廵撫徐可求 章宗瀛按時以邊
事急徴四方兵崇明上䟽請以兵三萬赴援遣其將
樊龍等以兵至重慶廵撫徐可求汰其老弱發餉餉
復弗繼龍等遂鼓衆刺殺可求及道臣孫好古等見
通鑑紀事謹附攷


 桐梓知縣洪維翰城䧟奪印不屈死 章宗瀛按洪
維翰歙縣人崇禎十六年進士見進士題名録謹附


[464-2b]
 管良相𫝊水西有變祸必首及 章宗瀛按水西未
叛良相語李橒曰奢氏反安必繼之黔中無兵餉猝
然有變計將安出宜招兵萬人積二年榖用許成名
將之以觀其變橒以力不能止見通鑑紀事謹附考


 及名聲死 章宗瀛按崇禎九年朱燮元奉命討名
聲伏誅見通鑑紀事謹附攷


 明史卷二百九十考證


[464-3a]
 附明史卷二百九十考證後


 乾隆四十一年


 賜諡諸臣


 張 瑶 専諡忠節


 朱萬年 張竒功 熊奮渭


 以上通諡烈愍


 姬文允 孟承光 呉世揚 陳所聞 何天衢


 楊于陛


[464-3b]
 以上通諡節愍