KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[460-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百八十八考證


 李維楨傳山東税監陳増貪横為益都知縣吳宗堯所
奏廵撫尹應元亦極論増罪 章宗瀛按萬厯二
十六年九月宗堯奏太監陳増㒺上營私益都有鉛
砂無銀礦増强之入銀業非法矣且代納稍緩逮及
吏民陛下所得十一而増私槖十九廵撫尹應元亦
恭増罪二十餘條忤㫖奪俸宗堯下鎮撫司削籍見
[460-1b]
通鑑紀事謹附考


 王穉登字伯榖長洲人能詩有盛名遊京師大學士袁
煒家煒試諸吉士紫牡丹詩皆不稱意命煒為之有
警句 章宗瀛按朱彛尊詩話云伯榖詩亦華整
第嫌肉勝於骨至袁文榮所賞牡丹詩色借相公袍
上紫書生薄命原同妾等句媚竈之詞近於卑田乞
兒語矣謹附考


 王叔承字承父 章宗瀛按王叔承初名光允以字
[460-2a]
行晩乃更字承父見朱彛尊詩話謹附考


 程嘉燧傳舊本傳末云時人最重其詩稱曰松圓詩老
章宗瀛按嘉燧詩為時人所重亦不足為定評傳
末二句謹擬刪


 陳仁錫傳孫文豸以誦歩天歌見捕坐妖言鍜錬成獄
詞連仁錫 章宗瀛按文豸仁錫戚也嘗作䇿論
嘲時忠賢因誣文豸造妖言謗朝政置重辟所指妖
言則韓愈原道篇欽天監歩天歌也先是仁錫在講
[460-2b]
筵因王恭厰火災又見正人屠戮忠賢竭木土不休
講時不避忌諱忠賢復以不撰寕國封勅遂命許顯
仁擬文豸獄詞連仁錫等遂削籍歸見通鑑紀事謹
附考


 董其昌傳始以宋米芾為宗後自成一家 章宗瀛
按其昌云吾年十七學書師顔平原又學虞永興以
為唐書不如晉魏又學鍾王凡三年自謂逼古文徴
仲祝希喆不復置眼角比㳺嘉興見項子京家藏真
[460-3a]
蹟又見官奴帖於金陵方悟從前妄自標評自此漸
有小得見畫禪室隨筆謹附識


 米萬鍾字仲詔 舊本作字友石章宗瀛謹按書畫
譜米萬鍾字仲詔闗中人徙居京師性好石人謂無
南宫之顛而有其癖號為友石先生然則友石其號
而仲詔其字也傳以號作字誤謹改


 張瑞圗者官至大學士 章宗瀛按瑞圖以天啓七
年晉禮部尚書東閣大學士崇禎元年三月致仕見
[460-3b]
宰輔表謹識 明史卷二百八十八考證


[460-4a]
 附明史卷二百八十八考証後


 乾隆四十一年


 賜諡諸臣


 曹學佺 諡忠節

[460-4b]