KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[458-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百八十七考證


 文徵明傳巡撫俞諫欲遺之金 章宗瀛按諫一日
過徵明廬門渠沮洳諫曰通此渠若於堪輿言定當
第徵明曰公無念渠渠通損傍居民舍異日諫乃悔
曰吾欲通文生渠奈何先言之吾終不能為文生徳
也見獻徵錄謹附考


 文徵明傳蔡羽由國子生授南京翰林院孔目 
[458-1b]
宗瀛按羽自𢎞治壬子應鄉試至嘉靖辛夘閲四十
年凡十有四試不售乃以太學生赴選調天官卿素
知其名曰此吾少日所聞蔡某今猶滯選調耶奏授
孔目居三年歸卒於家見獻徵錄謹附考


 文徵明傳適趙宦光夫婦皆有聞於時 章宗瀛按
趙宦光字凡夫太倉人卜居寒山所居書數十種尤
専精字學説文長箋其所獨擅也見吳縣志謹附考


 文徵明傳王穀祥由進士改庶吉士厯官吏部員外郎
[458-2a]
忤尚書汪鋐左遷真定通判以歸 章宗瀛謹按
書畫譜穀祥乞歸家居二十年隆慶初起南吏部不
受書倣晉人不墜右軍大令之風篆籀八體並臻妙
品兼善繪事㸃染花卉意致獨到謹識


 黄佐傳謁大學士夏言與論河套事不合 章宗瀛
按時曾銑議復河套言喜言邊功力主之見通鑑紀
事謹附考


 柯維騏傳宋史與遼金二史合之為一以遼金附之獨
[458-2b]
出己見自為一書 獨出己見自為一書舊本作褒
貶去取義例嚴整章宗瀛按遼盛於唐時去宋甚
逺且後亦未嘗附宋自當另為一書至宋之於金稱
臣稱子逺不逮東晉之於魏乃拓跋既已成書而於
正史何疑焉是附遼金於宋義例已非傳中褒貶二
句殊未允當謹改


 王慎中傳曾忭軰咸在部曹 章宗瀛按進士題名
録曾忭泰和人嘉靖五年進士此作汴誤謹㨿改


[458-3a]
 王慎中傳詔簡部郎為翰林衆首擬慎中 章宗瀛按詔
取才學之臣十人以充史館慎中居首張孚敬使人語曰
得一見館職不足定也慎中不往乃㸃用九人獨慎
中不用見獻徵録謹附考


 髙叔嗣傳叔嗣少受知慶陽李夢陽 舊本作邑人李
夢陽臣章宗瀛按李夢陽慶陽人時寓居開封不得
謂之邑人據李夢陽傳謹改


 陳束傳張璁霍韜以前此館選悉改他曹 章宗瀛
[458-3b]
按嘉靖初張璁方得君好變易典制諸吉士皆少年
負氣不能屈往往抗視閣臣璁怒盡黜諸吉士見獻
徵錄謹附考


 陳束傳嚴嵩惡葉經遂置之死章宗瀛按葉經初劾嚴嵩
受賂嵩心銜之二十二年經監山東鄉試嵩摘試錄
中謂有諷上語激帝怒逮至京廷杖死見通鑑紀事
謹附考


 皇甫濓傳尚書文明召濓切責之濓抗言曰公掌邦政
[458-4a]
縦奸人干紀又欲奪郎官法守邪明為歛容謝大計
謫河南布政司理問終興化同知 章宗瀛按明
雖歛容謝而心中銜之乃出令榷稅荆州會大計考
功與濓有忌謫河南理問稍遷興化同知歸數年卒
見獻徵錄謹附考


 茅坤傳總督應檟以問坤坤曰大征非兵十萬不可餉
稱之今猝不能集而賊已據險為備計莫若鵰剿倐
入殱其魁他部必讋謀自全此便計也檟善之悉以
[458-4b]
兵事委坤連破十七砦 章宗瀛按檟既以兵事
委坤乃簡部五千人團射角技逺猺以為常賊玩而
懈我兵爭願一戰遣善繪者圖其山川分所部兵為
七後先發約同日抵鬼子砦所過輒榜曰軍門進十
萬兵討殺陽朔令者他砦敢動先移兵滅之諸蠻見
旗幟徧山谷且怵於榜文皆不敢動於是連破十七
砦擒斬百五十人見獻徵錄謹附考


 茅坤傳胡宗憲延之幕中 章宗瀛按嘉靖四十二年宗憲
[458-5a]
為浙閩總督給事中陸鳯儀劾之逮詣京宗憲自殺
坤上書訟其寃見通鑑紀事謹附考


 李攀龍傳稍長為諸生 章宗瀛按王慎中督學山
東竒攀龍文擢冠諸生見獻徴録謹附考


 李攀龍傳梁有譽附 臣章宗瀛按有譽字公實南海
人見獻徵録謹附考


 王世貞傳用為青州兵備副使 章宗瀛按青州豪
徐進道被訟罪不至死而進道恃其宗强黨衆隂謀
[458-5b]
勒兵反世貞聞之故緩其獄令捕盜自効進道謀漸
解遂縛之盡散其黨見獻徵録謹附考


 王世貞傳二十一年卒於家 章宗瀛按世貞卒贈
太子少保見明實録謹附考
 明史卷二百八十七考證