KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[434-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百七十五考證


 張慎言傳五年三月慎言假歸 嚴福按通鑑紀事
五年二月曹欽程誣劾慎言等受熊廷弼賄削藉歸
與傳中所言假歸異謹識


 祁彪佳傳四朝遺老或䝉重譴 嚴福按四朝遺老
謂于廷等也見孫承澤山書所載彪佳原疏謹附考


[434-1b]
 明史卷二百七十五考證
[434-2a]
 附明史卷二百七十五考証後


 乾隆四十一年


 賜諡諸臣


 徐石麒 専諡忠懿


 祁彪佳 専諡忠惠


 左懋第 専諡忠貞


 髙 倬 陳用極


 以上通諡忠節


[434-2b]
 黄端伯 通諡烈愍


 劉成治 吳嘉允 龔廷祥 陳于階 王一斌


 張良佐 劉 統 王廷佐


 以上通諡節愍