KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[412-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百六十四考證


 賀逢聖傳同鄉官將掲白廷弼之寃 嚴福按同鄉
官謂梅之煥滿朝薦等見通鑑紀事謹附考


 賀逢聖傳十一年致政十四年再入閣明年再致政
嚴福按逢聖之初致政也以申救詹事黄道周


 與首輔張至發議多忤其再致政也以與蔡國用不
合見崇禎長編謹附考


[412-1b]
 王家禎傳言者謂家禎奉命討安慶賊未嘗一出中州
嚴福又按明實録言者謂給事中羅志儒謹附考


 李夢辰傳有持金嘱中書舍人某賄大學士求為副都
御史者 嚴福按明紀事本末中書舍人係王彦
陞大學士係薛國觀謹附考 明史卷二百六十四考證


[412-2a]
 附明史卷二百六十四考證後


 乾隆四十一年


 賜諡諸臣


 賀逢聖 専諡忠慤


 吕維祺 専諡忠敬


 傅 冠 南居益 焦源溥


 以上通諡忠烈


 南企仲 周士樸 王家禎 焦源清 李夢辰


[412-2b]
 宋師襄 麻 僖 王道純 田時震


 以上通諡忠節


 南居業 通諡烈愍


 吕維祮 朱崇徳


 以上通諡節愍