KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[406-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百六十一考證


 盧象昇傳京師戒嚴 黄夀齡按是年十月


 大兵分三道入大安口叅將周填戰沒入龍井口叅將
張安徳等敗走入馬蘭口叅將張萬春降遂圍薊州
見明寔錄傳所云戒嚴葢指此謹附考


 盧象昇傳命象昇以右僉都御史代蔣允儀撫治鄖陽
黄夀齡按蔣允儀於七年四月以賊陷鄖西竹


[406-1b]
 山等縣逮問故以象昇代之見明寔錄謹附考


 盧象昇傳於是迎祥圍廬州不克 黄夀齡按是時
髙迎祥與李自成合兵攻廬州不克象昇大敗之滁
州朱龍橋見流賊傳此處但稱迎祥省文也謹附考


 盧象昇傳京師戒嚴有詔入衛 黄夀齡按是年六


 大兵入喜峯口七月破昌平寶坻文安永清等縣至九
月旋師時莊烈徴山東西闗寕諸鎮兵救援故象昇
[406-2a]
入衛謹附考


 盧象昇傳進師至鉅鹿賈莊 黄夀齡按賈莊之戰
盧象昇傳十一年十二月見明寔錄謹識


 劉之綸傳十一月四日


 大清兵破遵化 黄夀齡按明本紀是年十一月壬
午朔


 大兵破遵化則在乙酉是十一月四日也傳作三日誤
謹改又考滿桂孫祖夀之敗沒在十二月丁夘是月
[406-2b]
辛亥朔以干支計之為十七日傳亦未叙明謹附考


 劉之綸傳時永平已陷 黄夀齡按


 大兵破永平在崇禎三年正月甲申以干支考之為正
月四日傳類叙於二年十二月之後謹附識

 明史卷二百六十一考證


[406-3a]
 附明史卷二百六十一考證後


 乾隆四十一年


 賜諡諸臣


 曹文詔 専諡忠剛


 盧象昇 専諡忠肅


 劉之綸 通諡忠烈


 盧象觀 金 聲 邱民仰


 以上通諡忠節
[406-3b]