KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[402-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百五十九考證


 楊鎬傳頼沈惟敬就禽鄉𨗳乃絶 章宗瀛按沈惟
敬以奉使封倭與平秀吉相結至是總督邢玠發其
奸執送麻貴營詳見朝鮮傳此處所云鄉𨗳絶葢指
此謹附考


 楊鎬傳總兵官張承蔭 章宗瀛按張承䕃刻本誤
作承允謹改後仿此


[402-1b]
 楊鎬傳總兵出寛甸由晾馬甸搗後 章宗瀛按方
輿紀要晾馬甸亦曰晾馬䑓在松子嶺東北傳作凉
馬誤謹據改


 熊廷弼傳中書汪文言哀廷弼寃奔走公卿間為營救
忠賢聞之大恨 舊本本作廷弼令汪文言賄内廷
四萬金祈緩既而背之魏忠賢大恨 章宗瀛按
汪文言納賄事乃梁夢環藉是以興大獄欲并害楊
漣左光斗等閹黨傳所載甚明其實廷弼性剛負氣
[402-2a]
既非屑於行賄之人文言雖非正人然名𨽻㸃將錄
亦與忠賢素不相習傳直云廷弼令汪文言賄内廷
四萬金不知何据且以忠賢之力若果有此説亦何
難并免其逮治而求緩湏㬰耶觀後韓爌等稱廷弼
不愛一錢不通一饋諸語更可證此事之誣葢當時
汪文言力為援救因觸怒忠賢而速之死則有之耳
謹擬改


 袁崇煥傳十三山難民十餘萬乆困不得出 章宗
[402-2b]
瀛按十三山在廣寕衛西南七十里乃驛名又堡名
也其西八十里達錦州之小凌河見方輿紀要其時
化貞失事難民之未盡入闗者皆屯於此故崇煥籌
及之謹附考


 袁崇煥傳遣使議和欲緩師以待救 章宗瀛按緩
師刻本作援師考是時


 大兵圍錦州急故率教等議和以緩攻援字當係誤刋
謹改


[402-3a]
 袁崇煥傳上聞末言文龍大將非臣得擅誅謹席藁待
罪時崇禎二年五月也 章宗瀛按袁崇煥之誅
毛文龍明本紀作崇禎二年六月傳作五月互異謹

[402-3b]
 明史卷二百五十九考證


[402-4a]
 附明史卷二百五十九考證後


 乾隆四十一年


 賜諡諸臣


 張承䕃 趙率教 羅一貫


 以上通諡忠烈


 頗廷相 鄒儲賢 賀世賢 尢世功 陳 䇿


 童仲揆 李秉誠 梁仲善 姜弼 朱萬良


 劉 渠 祁秉忠


[402-4b]
 以上通諡烈愍


 王命印 王元雅 朱國彦 吳阿衡


 以上通諡節愍


 袁應泰 通諡忠節