KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[394-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百五十五考證


 黄道周傳刑部主事張若麒 嚴福按宋玫傳麒作
騏與此互異謹識


 黄道周傳乃永戍廣西 嚴福按周延儒傳云道周
方謫戍辰州與此互異謹識[394-1b]
 明史卷二百五十五考證


[394-2a]
 附明史卷二百五十五考證後


 乾隆四十一年


 賜諡諸臣


 劉宗周 専諡忠介


 黄道周 専諡忠端


 頼 雍 蔡紹瑾 超士超


 以上通諡忠愍


[394-2b]

 明史卷二百五十五考證