KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[384-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百五十考證


 孫承宗傳出典應天鄉試 章宗瀛按承宗文集載
典應天鄉試在明神宗四十三年謹附考


 孫承宗傳廷臣以承宗知兵遂推為兵部 章宗瀛
按是時明兵敗於西平堡


 大清兵遂至廣寕乃天啓二年正月事承宗之拜兵部
則在二月見明實録謹附考


[384-1b]
 孫承宗傳列上撫西部至數策 章宗瀛按外國傳
是時察罕爾方揚言助明索餉至四萬兩傳所云撫
西部蓋指此考之地勢察罕爾疆界東接克什克騰
以其在遼陽之西故云西部也冄考是年為天啟二
年於我


 朝為天命七年正當察哈爾反復時承宗故欲因而用
之耳謹附識


 孫承宗傳請逮給事中明時舉御史李達以懲四川之
[384-2a]
招兵致㓂者 章宗瀛按眀實錄天啟元年九月奢
崇明叛圍成都至次年四月圍始觧承宗所云招兵致
㓂當指此謹附考


 孫承宗傳以原官督山海闗及薊遼天津登萊諸處軍務
章宗瀛按承宗之督理諸軍務在天啟二年八月


 見明實録謹附考


 孫承宗傳兵工二部相謀許餉而不與 章宗瀛按承
宗督理事宜自序以結釁大奄故志不得舒傳中所云
[384-2b]
兵工二部相與謀當即承魏忠賢指也謹附考


 孫承宗傳内閣擬㫖次輔顧秉謙奮筆曰無㫖離信地非
祖宗法違者不宥 章宗瀛按是時首輔為朱國禎
未㡬即致仕見明實錄謹附考
 明史卷二百五十考證


[384-3a]
 附明史卷二百五十考證後


 乾隆四十一年


 賜諡諸臣


 孫承宗 専諡忠定鉁等並入祠

[384-3b]