KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[358-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷二百三十七考證


  包見㨗傳見㨗言尤數 嚴福按紀事本末見㨗疏
論礦店滋蔓又疏論臨清税使擾民必致生變又論
遼左阽危礦市為患尤烈一月三疏指數内監最為
切直謹附考


  馮應京傳奉又誣劾武昌同知卞孔時抗拒孔時亦被
逮 嚴福按武昌同知卞孔時被逮時知府王禹
[358-1b]
聲亦謫為民禹聲著郢事紀畧備列奉激變之由見
本傳謹附考


  馮應京傳遂執其爪牙六人投之江 嚴福按宦官
傳作十六人與此互異謹識


  吳寳秀傳授大理評事厯寺正出為南康知府 
福按紀事本末寳秀在大理亷平有聲其之南康任
也纔十有六日謹附考


  華鈺傳車任重 嚴福按車重任宦官傳作車任重
[358-2a]
與此互異謹識


  宗時際 嚴福按宗時際宦官傳宗作宋與此互異
謹識


  李獲陽 嚴福按李獲陽宦官傳作李孟陽與此互
異謹識
[358-2b]
  明史卷二百三十七考證