KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[356-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷二百三十六考證


  李植傳可立汝陽人 嚴福按王圻兩浙醝志可立
字子豫萬厯五年進士為御史時嘗巡視兩浙鹽政
謹附考


  夏嘉遇傳先坐事謫上林典簿 嚴福按紀事本末
之麟所坐事以分校順天鄉試有私為御史孫居相
所發謹附考
[356-1b]
  明史卷二百三十六考證