KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[342-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷二百二十九考證


  趙用賢傳改南京祭酒 章宗瀛按用賢官祭酒尚
有立六館課條及新廟字諸事見識大錄謹附考


  趙用賢以争三王並封語侵錫爵 章宗瀛按明實
錄王錫爵以是年正月辛未還朝至辛己而並封三
皇子為王之命下故其語侵錫爵謹附考


  艾穆傳葉春及歸善人上書陳時政 章宗瀛按春
[342-1b]
及所陳時政曰重師儒敦行實决資格審舉劾擇將
帥較賦税修軍政去盗賊省費冗闢土田理屯鹽凡
十一條見經世文編謹附考


  沈思孝傳陜西織羊絨為民害以思孝奏減十之四
章宗瀛按思孝在陜西時尚有止盔甲之請及裁
府第侵冐等事見識大錄謹附考


  明史卷二百二十九考證