KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[338-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百二十七考證


 龎尚鵬傳改按浙江民苦徭役為舉行一條鞭法 
章宗瀛按是時行甲首錢均徭二法吏胥因縁加派
貧富皆不聊生尚鵬乃㑹計一邑需費及諸顧役若
干核民間丁土若干刻单人給一帖使民知嵗輸有
定額吏遂不能為奸後海瑞推廣之通行於江南名
一條鞭法見明張元抃所撰祠碑謹附考


[338-1b]
 龎尚鵬傳兼領九邉屯務疏列鹽政二十事 章宗
瀛按尚鵬所陳鹽政二十事其在兩淮者一設法銷
引一稽查實政一議減䦕中一先期給引一收買餘
鹽一禁止私煎一酌處引價一折鹽舖户一報中糧
草一禁止截賣一定淮廣行鹽之地一定折色本色
之宜凡十二條其在山東長蘆者疏通阻滯三條禁
抑私販一條調停偏累二條定折納二條凡八條見
經世文編謹附考


[338-2a]
 宋儀望傳受命督三殿門工 章宗瀛按三殿工始
於嘉靖三十六年成於四十一年維時工部尚書為
歐陽必進見明實錄謹附考


 宋儀望傳擢霸州兵俻僉事 章宗瀛按是時有西
寧侯過霸州為盜所廹溺死儀望甫抵任即擒其巨
魁見識大錄謹附識


 陸樹徳傳除嚴州推官 章宗瀛按樹徳任嚴州推
官時以廉幹為龎尚鵬所許又太守嘗忌其材及太
[338-2b]
守入覲有訐其私者樹徳獨力表其誣見王世貞集
謹附考


 陸樹徳傳屢遷都給事中 章宗瀛按樹徳厯任兵
户禮三科給事中又有冊封周趙二王力却饋遺事
傳俱未載謹識


 李頤傳清軍湖廣忤張居正 章宗瀛按李頤以清
軍湖廣過江陵與張居正父抗故居正銜之見獻徴
錄謹附考


[338-3a]
 李頤傳頤在鎮十年威望大著 章宗瀛按頤在鎮
時尚有禱雨賑飢捐貲置學田諸事見明劉應麟所
撰行狀謹附考


 孫維城傳改廣東左布政使 章宗瀛按維城以遷
官過里有故人坐逋租繋官求為之觧維城解所服銀
帶代之輸官而終不為言見獻徴錄傳未載謹附識


 孫維城傳條善後六事 章宗瀛按維城所條善後
六事一曰預運發二曰専責成三曰酌馬數四曰嚴
[338-3b]
賞規五曰重命地六曰改市期見明實錄謹附考


 萬象春傳奏上便宜十五事 章宗瀛按象春所陳
便宜十五事大㫖在限封䦕業弛禁加刑數端又申
明定祿制正賦額諸便見經世文編謹附識
 明史卷二百二十七考證