KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[336-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百二十六


 海瑞傳坐謫興國州判官 章宗瀛按瑞謫興國時
民苦浮糧瑞為七事上之御史臺躬自清文以均其
賦見王𢎞誨所撰傳謹附識


 海瑞傳遂逮瑞下詔獄 章宗瀛按瑞下詔獄時穆
宗在藩邸私命錦衣毋死之以是得免見識大錄謹
附識


[336-1b]
 海瑞傳清濬呉淞白茒通流入海 章宗瀛按隆慶
四年瑞遣松江同知黄成樂上海令張嵿開浚王渡
至宋家港共長一萬餘文其嵗大飢畚鍤雲集不兩
月而告成見明紀事本末謹附識


 海瑞傳提學御史房寰恐見糾擿欲先發 章宗瀛
按是時進士顧允成諸夀賢劾寰納賄狼籍乃敢强
靣嗤瑞寰遂坐黜見識大錄謹附識


 邱橓傳三十四年七月倭六七十人失道流劫 
[336-2a]
宗瀛按是時倭自杭突至徽寧諸縣流劫至蕪湖太
平逼南京城下以倭破杭州逮巡撫都御史李天寵
與張經湯克寛皆論死繋獄見明實錄謹附識


 邱橓傳帝優詔報之 章宗瀛按是時帝並削篆籍
為民見明實録謹附識


 邱橓傳偕中官張誠往籍張居正家 章宗瀛按是
時御史羊可立追論居正搆遼庻人憲㸅獄庻人妃
因上疏辨寃帝遂命橓等徃籍之並勘搆憲㸅狀見
[336-2b]
明實錄謹附識


 吕坤傳有妄人為閨範圗説䟦名曰憂危竑議 
宗瀛按憂危竑議引厯代嫡庻廢立之事内刺坤與
張養䝉劉道亨魏允貞鄭承恩鄧光祚洪其道程紹
白所知薛亨等見明紀事本末謹附識


 吕坤傳帝歸罪於士衡等 章宗瀛按是時士衡與
全椒知縣樊玉衡並削籍謫戍以玉衡前請冊立疏
中有指斥狂誕語也見明實錄謹附識


[336-3a]
 吕坤傳天啟初贈刑部尚書 章宗瀛按贈坤官時
並廕一子入監見明實錄謹附識


 郭正域傳出為南京祭酒 章宗瀛按正域為祭酒
時條上監規七事請倣司馬光十科胡瑗二齊以羅
真才見明實録謹附識


 郭正域傳應文又言正域父懋嘗笞辱於楚恭王故正
域因事䧟之 章宗瀛按是時給事中姚文蔚疏
訐正域故王䕶衞中人修怨䧟王都御史温純因奏
[336-3b]
劾文蔚并刺及一貫見明實錄謹附識


 郭正域傳正域疏辨 章宗瀛按正域疏言恭王卒
於隆慶時臣父方以舉人任知州何由被笞見明實
錄謹附識


 郭正域傳俄而妖書事起 章宗瀛按三十一年十
一月有蜚語曰續憂危竑議凡三百餘言為東宮作
危語而波及一貫遂大䦕告宻鯉語人曰此事何必
張皇也一貫大不懌鯉又嘗供天啟聖聰牌於閣入
[336-4a]
則禮之因有訐為詛咒者上意㡬為動而一貫益思
䧟之矣見明紀事本末謹附識


 郭正域傳廵城御史康丕揚為生光訟寃言妖書楚事
同一根柢請少緩其獄賊兄弟可援首闕下意指正
域及其兄國子監氶正位 章宗瀛按丕揚時將
外轉中官賈忠貞教之乗妖書可免丕揚遂與錢夢
臯直攻正域見明紀事本末謹附識


 郭正域傳嘉慶旋以治無驗令革任回籍 章宗瀛
[336-4b]
按嘉慶赴鞫時闔門被掠吏部尚書李戴為嘉慶外
父拷訊時不忍視起入中堂上惡之罷戴歸見明紀
事本末謹附識


 郭正域傳而沈令譽者正域食客 章宗瀛按是時
與令譽處得刑部主事於玉立所致吏部郎中王士
騏書丕揚以玉立起官士騏與正域嘗左右之遂削
玉立士騏籍見明紀事本末謹附識


 郭正域傳詹事唐文獻偕其僚楊道賔等詣一貫争之
[336-5a]
章宗瀛按是時與文獻道賔同争於一貫第者


 為陶望齡周應賔見明紀事本末謹附識[336-5b]

 明史卷二百二十六考證