KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[322-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷二百十九考證


  許國傳充日講官 章宗瀛按王家屏所作許國墓
誌云國為講官時因事獻規曲盡忠欵帝手書責難
陳善四大字賜焉謹識
[322-1b]
  明史卷二百十九考證