KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[320-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷二百十八考證


  申時行傳既而李植江東之以大峪山事撼時行不勝
貶去 章宗瀛按焦竑所撰時行神道碑云時行
奉命往視大峪山植言大峪非吉壤時行與尚書徐
學謨暱故賛其成憾尚書陳邦經異議故致其去時
行一 一疏辨謹識


  王錫爵傳子衡舉順天鄉試第一 章宗瀛按錫爵
[320-1b]
行狀云髙桂饒伸疏中式可疑者八人衡與焉錫爵
因疏請覆試但八人亦未臚列謹識


  明史卷二百十八考證