KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[318-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷二百十七考證


  王家屏傳家屏柄國止半載又强半杜門以戇直去國
朝野惜焉 嚴福按二十二年王錫爵謝政命廷
推閣臣吏部首列家屏帝以爭國本之嫌嚴㫖責尚
書陳有年見明實錄謹附考


  沈鯉傳鯉字仲化歸徳人 嚴福按鯉以歸徳衛籍
第進士明初降歸徳為州至嘉靖二十四年復升歸徳
[318-1b]
為府而設商邱縣鯉應為商邱人以𨽻衛籍仍係歸
徳見題名錄及地理志謹附考


  沈鯉傳進世廟諸妃葬金山者配食永陵 嚴福按
穆宗生母杜皇后初葬金山隆慶初遷祔永陵世宗
二十六嬪惟五妃葬㠗兒峪餘俱在金山見明典彚
謹附考


  沈鯉傳鄭貴妃父承憲 嚴福按承憲外戚傳作成
憲與此異謹識


[318-2a]
  沈鯉傳孝陵明樓災 嚴福按本紀三十二年五月
火長陵明樓五行志無三十二年事傳作孝陵與紀
互異謹識


  沈鯉傳給事中曹于汴 嚴福按給事中曹于汴楊
時喬傳作曽于汴于汴自有傳從曹為是楊傳乃誤
也謹識[318-2b]
  明史卷二百十七考證