KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[314-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷二百十五考證


  歐陽一敬傳振武營 嚴福按振武營設於嘉靖二
十四年多無賴驕縱嘗毆死督儲侍郎黄懋故一敬
疏及之見兵志至所陳八事明寔錄及諸書皆未載
謹附識


  詹仰庇傳饒伸以科場事劾大學士王錫爵 嚴福
按萬厯十六年錫爵子衡舉鄉試第一主事饒伸上
[314-1b]
疏論劾并及考官黄洪憲伸坐除名𫝊中科場事盖
指此見宰輔編年錄謹附考


  鄭履淳傳援用陸樹聲石星之流嘉納殷士儋翁大立
諸疏 嚴福按是時樹聲方引疾家居星以二年
廷杖除名士儋以是年三月疏請布徳緩刑納諫節
用飭内外臣講求民瘼大立方督河道亦以是年七
月陳五患十二圖故履淳並及之見明寔錄謹附考


  陳五徳傳違制講學 嚴福按萬厯七年詔毁天下
[314-2a]
書院故以講學為違制見明實錄謹附考
[314-2b]
  明史卷二百十五考證