KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[308-1a]
 欽定四庫全書


 明史巻二百十二考證


 俞大猷傳平安南范子儀之變 章宗瀛按趙恒志
所撰俞大猷行状當大猷出亷時亷守餞大猷舉酒
曰如将軍䇿可㡬時班師大猷曰吾行四十日當㑹
已與言符傳中未及謹附考


 俞大猷傳從總督張經破賊于王江涇 章宗瀛按
嘉靖三十五年五月張經敗倭于王江涇時趙文華
[308-1b]
與廵按御史胡宗憲相比趣經進兵經以狼兵初集
永順保靖兵未至欲俟其至而後戰文華等劾經養
宼失機疏方上而兵至經遂大破倭于王江涇為軍
興戰功第一文華等冐其功明帝以前疏逮經下獄
冬十月殺之見今獻備遺謹附考


 俞大猷傳四十二年與戚繼光復興化城共破海倭是
冬徙鎮南贛按是時倭既犯淮揚吴越皆不利遂巢
閩中破城十餘殺官吏軍民不可勝紀時大猷為總
[308-2a]
兵戚繼光為副擊破之閩患少熄詳明實録謹附考
章宗瀛按戚繼光傳與大猷破倭在四十二年四
月蓋至十月而大猷移鎮南贛傳以四十二年屬之
移鎮紀叙未明擬移于擢福建總兵官下而改十月
作是冬于字數亦合謹識


 俞大猷傳負竒節以古賢豪自期 章宗瀛按趙恒
志大猷行状言大猷入蒲時駐兵平海興泉二郡供
給不至海運亦絶大猷令毁屋為營采麥而食衆心
[308-2b]
乃定所著書有正氣堂集及劒經射法戰車續武經
總要百餘卷中未及謹附考


 戚繼光傳父景通有操行 章宗瀛按識大録劉瑾
有逆謀知景通豪傑遺之蓆㡌景通佯應之繼乃為
黄冠遁去謹附考


 戚繼光傳嘉靖四十年倭丁掠桃渚圻頭 章宗瀛
按圻頭倭起繼光率精鋭一千五百人計二旬有九
日九接戰斬首一千獲兵仗三千七百有竒時號戚
[308-3a]
家新兵所至破竹詳見識大録謹附考


 戚繼光傳弟繼美亦為貴州總兵官 章宗瀛按繼
光有妻無子性悍諸姫得子養之外舎然繼光嘗出鎮
撃賊賊乗虚来襲妻部勒登陴城竟得完見識大
録謹附考


 劉顯傳伺賊出潛燬其舟 章宗瀛按黄姫水淮上
戰功序顯選人持火器焚賊船又援桴誓衆執一幟
以號于衆有能殺賊樹功者立幟下得三百人為後
[308-3b]
勁又命甲四十一人巡守六十人分伏又命三巨艦
燔賊賊大潰傳中未詳載謹附識


 劉顯傳萬厯九年冬卒官 章宗瀛按識大録云顯
身不滿七尺不胄不介著一白布單衣如小丈夫及
遇敵提刀騰蹻超踊見刀不見身軍中稱神人謹附


 李錫傳從俞大猷討平韋銀豹 章宗瀛按韋銀豹
廣西桂林府古田縣獞也獞種甚䌓曰韋曰閉曰白
[308-4a]
後皆併于韋景㤗間韋朝威據古田屢撫輙叛至銀
豹與其伯朝猛攻䧟洛容還據古田分其地詳見朱
國楨記謹附考


[308-4b]
 明史卷二百十二考證