KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[302-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百九考證


 周怡傳陳新政五事 章宗瀛按怡所言五事一曰
定君志二曰畏天命三曰敬大臣四曰擇左右五曰
勤朝政見姜寳所撰墓誌謹附考


 劉魁傳 章宗瀛按劉魁寳慶五年守鈞州七年
貳潮州六年所至民思為立祠見獻徴録謹附考


 劉魁傳得失未幾復追逮之魁未抵家緹騎已先至繋
[302-1b]
其弟以行魁在道聞之趨就獄 章宗瀛按唐伯
元撰劉魁傳魁下獄有百户戴經者藥之得不死既
釋復逮又有校尉楊棟者食之得不死傳未之及又
魁之弟名元亦見伯元所撰傳謹附考


 沈束傳踰年諳逹薄都城 章宗瀛按諳逹薄都城
時束在獄聞状具疏請以精騎督戰且設計傳檄諸
路出竒夾擊被嚴嵩斥去謂囚安得上書具載獻徴
録謹附考


[302-2a]
 沈束傳後同邑沈錬劾嵩 章宗瀛按餘姚趙錦上
虞徐學詩㑹稽沈錬與束皆先後上書論嚴氏時號
越中四諌謹附考


 沈錬傳謫佃保安 章宗瀛按錬謫保安時值嵗大侵
傾槖裝作粥食飢者收百里内骸骨買地瘞之故保
安人皆感事見獻徴録謹附考


 沈鍊傳路楷亦嵩黨也世藩屬與順合圖之 章宗
瀛按王世貞沈錬墓誌路楷行時世藩為酒夀楷謂
[302-2b]
除我痬事成大者侯小者卿故後楷順軰有薄賞之
語殺錬子不遺餘力也傳未及謹附考


 楊繼盛傳其妻張氏伏闕上書 章宗瀛按徐階撰
繼盛墓誌繼盛嘗獨居深念妻張氏問故公曰吾受
上恩思報耳張氏曰嚴相方用事豈君直言時耶公
不應遂於癸丑正月上疏謹附考


 楊繼盛傳兵部尚書趙錦疏辯 章宗瀛按繼盛得
罪後兵部郎中周冕申論嚴效忠冐功事亦下詔獄
[302-3a]
雲南清軍御史趙錦以元旦日食䟽請罷嵩亦逮問
下獄趙錦字元樸餘姚人時有兩趙錦一為兵部尚
書一即雲南清軍御史也謹附識於此


 馬從謙傳出治二洪有政績 章宗瀛按陳愷所撰
從謙墓誌從謙署彭城飭典修令初徐梁牽夫不習
水性因檄州官以粟募能水者充役有召則千夫即
集又二洪之險舟觸立碎因捐俸募石工去其害可
補傳所未備謹附識


[302-3b]
 馬從謙傳竟死杖下 章宗瀛按獻徴録從謙未死
數日前出書教諸子且諭散粟帛以與親故無一語
及家事謹附考

 明史卷二百九考證