KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[300-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百八考證


 張芹傳給事中竇明言事下獄 章宗瀛按竇明言
事下獄史未詳所言何事他書亦無可考謹識


 汪應軫傳遂出為泗州知州 章宗瀛按應軫去泗
之日行李蕭然父老送者皆泣下建祠立碑紀其去
後思詳諸大綬所撰墓志謹識


 汪應軫傳在科嵗餘所上凡三十餘疏 章宗瀛按
[300-1b]
三十餘疏史僅舉其一二疏餘未臚列他書亦無可
據考諸大綬所撰墓誌亦僅言申王守仁之謗留林
俊諫垣之任遵典禮崇正統諸疏而已謹識


 蕭鳴鳳傳髙公韶附嘗劾總兵官郭勛罪 章宗瀛
按郭勛被劾史未詳何事他書亦無可考謹識


 齊之鸞傳又劾許㤗及兵部尚書王憲 章宗瀛按
㤗憲被劾史未詳何事後文可憂者三可惜者四亦
未臚列他書皆無可考謹識闕疑


[300-2a]
 許相卿傳宦官張忠有罪論死 章宗瀛按傳
内所載張鋭張忠有罪及羅洪載守職逮繋李學曽
等言事奪俸俱未詳何事他書亦無可考謹識


 章僑傳疏劾中官蕭敬芮景賢等 章宗瀛按蕭敬
芮景賢被劾及後文張璁霍韜等被斥史未詳何事
他書亦無可考謹識闕疑


 余珊傳致榆闗妖賊效之而戕主事北邉庫吏仿之而
賊縣官 章宗瀛按主事縣官史未詳其姓氏他
[300-2b]
書亦無可考謹識闕疑


 黎貫傳刷卷福建劾鎮守内官尚春侵官帑狀 
宗瀛按識大録貫刷卷福建時兼有覈倉庫軍衛器
械之識故追尚春銀十三萬有竒種二十六萬石謹


 黎貫傳帝意議已定貫率同官合疏爭之 章宗瀛
按識大録貫率同官合疏時鋐使人止之曰疏上必
得重禍且將命爾按粤西矣貫不聼疏上果震怒後
[300-3a]
鋐迎合孚敬欲置諸死許讚力持之怒稍觧乃罷為
民謹附識


 彭汝實傳吕柟鄒守益下獄汝實抗章救 章宗瀛
按吕柟鄒守益下獄事詳二人本傳謹識


 彭汝實傳二廖諸張尚然緩死李隆蘇晉竟得無他
章宗瀛按緩死及無他史俱未詳何事化書亦無
可考謹識闕疑


 戚賢傳復劾勛及尚書張瓚樊繼祖等 章宗瀛按
[300-3b]
張瓚樊繼祖等被劾史未詳何事他書皆無可考謹
識闕疑


 錢薇傳又疏劾大學士李時 章宗瀛按蒋信所撰
錢薇墓表云是時臺諫畏李時諸人莫有言者薇上
疏論其傷大臣之體謹識


 錢薇傳郭勛請復鎮守内官擅易置宿衛将校薇憤疏
其不法七事 章宗瀛按七事史未詳載他書亦
無可考謹識


[300-4a]
 洪垣傳御史王之臣等坐調者四人世盛亦改他部垣
一疏而御史曹郎以下得罪者至二十四人 
宗瀛按四人及二十餘人史未詳其姓氏他書亦無
可考謹識


 顔鯨傳已上漕政便宜六事 章宗瀛按六事史未
詳載考識大録及獻徵録云省糧耗惜夫力支折銀
恤班軍任監兊查稽誤謹識


 顔鯨傳劾典英抗㫖矯敕僣擬滛虐十大罪 章宗
[300-4b]
瀛按十大罪史未詳載他書亦無可考謹識闕疑 明史卷二百八考證