KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[292-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷二百四考證


  孫繼魯傳雲南右衛人 黄夀齡按徐栻所撰繼魯
墓誌云其先浙江錢塘人史未詳謹識


  孫繼魯傳知衛輝淮安二府 黄夀齡按繼魯墓誌
云知淮安時化孚境内民建祠立碑有紀愛録載政
績甚詳史未之載謹識


  商大節傳兼管民兵經畧京城内外 黄夀齡按聶
[292-1b]
豹所撰大節墓誌云大節巡視九門時上疏一曰固
守闗廂以安重地一曰一事權肅號令以振軍威一
曰急殺叛賊以救生靈一曰安挿内移軍民以免饑
餓而懸重賞招忠勇以固根本尤疏内所致意謹附


  商大節傳明年竟卒於獄 黄夀齡按大節墓誌云
仇鸞卒帝憐大節忠義将釋之乃遽卒於獄與所載
互異謹識