KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[290-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百三考證


 鄭岳傳以災異陳刑獄失平八事 黄夀齡按以災
異陳刑獄失平八事史未詳載他書亦無可考謹識
闕疑


 鄭岳傳寧夏總兵官仲勛行賄京師御史聶豹以風聞
論岳岳自白 黄壽齡按仲勛行賄及聶豹風聞
論岳史未詳原委考獻徴録仲勛行賄求調為東厰
[290-1b]
捕追金幣勛嘗失事被岳劾禮帖獨無岳名言官風
聞論之岳因自白謹識


 劉玉傳玉陳修省六事 黄夀齡按六事史未詳載
考識大録云端治本清化原親大臣厲庶官擇内侍
攘外禍武宗嘉之謹識


 唐胄傳移山東 黄夀齡按王宏誨所撰唐胄神道
碑胄巡撫山東胄方尋黄河故道以䟽三郡水災
覈通省荒田給民牛種墾之為世世永利未就而陞
[290-2a]
南京户部右侍郎史未之載謹附識


 潘珍傳遷福建副使 黄夀齡按韓邦竒所撰潘珍
墓誌銘云珍遷福建副使時捕禽劇㓂三百餘有白
金紵絲之賜史未之載謹附識


 李中傳御史金燦按四川時嘗薦中中不謝燦憾之至
是摭他事誣劾 黄夀齡按金燦誣劾李中考羅
洪先所撰李中行狀時公卿多懐怨忌故其誣得行
但亦未詳何事耳謹識


[290-2b]
 潘塤傳吕經附又劾方面最貪暴者四人 黄夀齡
按經劾方面最貪暴者四人史未詳其姓氏後文王
純奏經十一罪亦未臚列他書皆無可考謹識


 歐陽重傳鋭等假他事繫之獄 黄夀齡按羅洪先
所撰歐陽重墓誌云重於田崑扈仁李穏余祜樊準
之獄皆出死力相爭即嚴㫖切責不為動鋭不勝忿
故以他事中之亦未詳所中何事謹識


 朱裳傳前御史王相忤鎮守中官黎鑑被誣下詔獄
[290-3a]
黄夀齡按王相被誣黎鑑被劾史亦未詳何事


 他書亦無可考謹識闕疑


 朱裳傳臣願以不肖軀易言命不忍言獨死 黄夀
齡按王邦竒罷千户不得志因誣大學士費宏等揚
言紏邦竒反下獄故察有不忍言獨死云云並請下
邦竒于獄也事詳獻徴録謹識


 孫懋傳太監史宣誣主事王鑾知縣胡守約詔下之獄
黄夀齡按王鑾胡守約被誣及後文陳霽張道


[290-3b]
 榮被劾史俱未詳何事他書皆無可考謹識闕疑


 王儀傳朝命陕西布政使胡忠為廵撫儀論罷之 
黄夀齡按儀論罷胡忠史未詳何事他書亦無可考
謹識闕疑


 王儀傳以八事定田賦以三條核税課 黄夀齡按
八事三條史未詳載他書亦無可考謹識闕疑


 明史卷二百三考證