KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[288-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百二考證


 廖紀傳被論解職 章宗瀛按被論解職史不詳何
事即考之廖紀墓誌銘亦止云因人言求退章再上
獲允而不詳其事他書並無可考謹識


 廖紀傳卒贈太保 章宗瀛按廖紀墓誌銘紀卒贈
少傅與史互異並載賜祭九壇命工部營𦵏史未之
載謹識


[288-1b]
 王時中傳坐論御史馮恩獄落職閒住 章宗瀛按
坐論御史馮恩獄落職閒住及恩疏詆時中史俱未
詳原委考獻徴録馮恩疏列輔臣六曹長貳過為軒
輊械繫詔獄疏中謂時中為具臣而時中且言御史
糾舉職也何罪因而落職人服時中雅量云謹附識


 唐龍傳錢寧義父參将盧和當死 章宗瀛按盧和
坐罪當死考和為㕘将時以火鍜人死屍又强奪生
員妻事發問斬罪事詳獻徴録謹識


[288-2a]
 王杲傳杲列九載以獻已又上制財用十事 章宗
瀛按九事十事史未詳載他書亦無可考謹識闕疑


 王杲傳隆慶初給事中辛自修等訟杲寃詔復官賜祭
𦵏贈太子太保 章宗瀛按七鄉表杲于嘉靖二
十六年五月加太子少保考獻徴録所載與表同傳
僅言隆慶初贈太子太保謹識


 聞淵傳字静中 章宗瀛按淵字静中考明書作静
夫而獻徴録所載與此同謹識


[288-2b]
 劉訒傳訒于是獄能持法身雖黜而天下稱之 
宗瀛按獻徴録訒卒于嘉靖三十八年九月年七十
有七謹附識


 孫應奎傳既而王準陸粲劾璁萼罷相準粲亦下吏逺
謫 章宗瀛按王準陸粲劾璁萼及應奎劾方獻
夫事詳璁萼諸人本傳謹識


 孫應奎傳王準謫富民典史應奎言汪鋐為璁萼修郤
誣以不謹而黜之乞復準官責鋐為黨比 章宗
[288-3a]
瀛按王準傳云璁萼罷準亦下吏謫富民典史稍遷
知縣都御史汪鋐希璁㫖以考察罷之與此互異謹


 孫應奎傳以方鈍代諸邊餉銀益增鈍計無所出請令
諸臣條上理財䇿議行二十九事 章宗瀛按二
十九事史未詳載他書亦無可考謹識闕疑


 聶豹傳㑹侍郎趙文華陳七事致仕侍郎朱隆禧請設
巡視福建大臣開海濵互市禁豹皆格不行帝大怒
[288-3b]
知責豹震懾請罪復辨增官開市之非再下詔譙讓
豹愈惶懼條便宜五事以獻帝意終不懌 章宗
瀛按趙文華陳七事及豹條便宜五事史未詳載他
亦無可考附謹識


 李黙傳萬鏜附慧星見應詔陳八事 章宗瀛按八
事史僅舉其三餘未臚列考獻徴録云公推薦辨國
是審蠲除通塩法裕邊儲廣矜宥正憲體先務實謹
附識


[288-4a]
 李黙傳萬鏜附條上善後七事帝咸報可召鏜還 
章宗瀛按七事史未詳載考獻徴録云廣修船處工
料純舊例酌起運青草塲嚴㸃閲修馬政謹識


 張永明傳改左都御史條上飭厲撫按六事 章宗
瀛按獻徴録云永明條上六事悉切時弊但亦未詳
其目他書皆無可考謹識闕疑


 胡松傳上邊務十二事 章宗瀛按十二事史未全
載考名臣實録云懲茍玩堅障堠懐擕貮蓄孽牧慎
[288-4b]
任使利器具廣間諜清耗蠧嚴備禦核屯戍預積貯
撫傷痍謹識


 胡松傳三遷江西左布政使以右副都御史巡撫其地
所部多盗松奏設南昌南豐萬安三營遣将討捕以
次削平 章宗瀛按識大録獻徴録及名臣實録
俱載松平盜時因議曰豫章為閩廣下流常受其衝
莫若于要地増置城濠屯戍守先事而得之復減租
税理寃獄舉賢才黜貪黙民得蘇息史未之載謹附
[288-5a]


 趙炳然傳條上備十二事 章宗瀛按十二事史未
詳載他書亦無可考謹識


 趙炳然傳又條上防海八事 章宗瀛按八事史僅
舉其一餘未詳載他書亦無可考謹識


 趙炳然傳給事中辛自修劾罷戎政都御史李燧 
章宗瀛按李燧被劾史未詳何事他書亦無可考謹


[288-5b]
 趙炳然傳卒贈太子太保 章宗瀛按卒贈太子太
保考七鄉表云隆慶九年四月趙炳然加太子太保
告病與此互異謹識

 明史卷二百二考證