KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[286-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百一考證


 陶琰傳世宗嗣位起故官 章宗瀛按明實録世宗
嗣位御史周宣首疏薦琰旋命總督漕運兼巡撫鳳
陽傳未晰載謹附識


 陶琰傳其冬改南京兵部 章宗瀛按琰在南都時
值嵗饑乃飭諸曹盡出所積以賑之仍預給軍糧數
月皆已行而後聞又裁抑内官貢船之半見獻徴録
[286-1b]
謹附識


 王縝傳乾清宫災 章宗瀛按乾清宫灾縝上陳四
事曰正大本省内臣覈驛遞廣延納見明實録傳未
詳載謹附識


 王縝傳陳正本十事 章宗瀛按縝所陳十事曰正
大本法祖徳廣延訪重詔令禁奢侈求賢才恤民瘼
正風俗復舊制重人命見明實録謹附識


 李充嗣傳擢陜西僉事厯雲南按察使正徳九年舉治
[286-2a]
行卓異累遷右副都御史 章宗瀛按充嗣官陜
西時嘗疏刻中官某劉瑾怒之偵其事無所得時充
嗣方除父服侍母養瑾乃摭其服制違限免官瑾誅
起為江西僉事七年由山東副使擢雲南按察使八
年遷本省布政使九年擢順天府尹未至以都御史
王懋中疏薦遂有副都御史之擢見識大録傳未詳
載謹附識


 李充嗣傳寧王宸濠反 章宗瀛按充嗣聞宸濠增
[286-2b]
置䕶衛屢疏指陳反状請急為捍禦不報見獻徴録
謹附識


 李充嗣傳有建議修蘇松水利者進充嗣工部尚書兼
領水利事未㡬世宗嗣位遣工部郎林文霈顔如瓌
佐之 章宗瀛按世宗嗣位充嗣言正徳間内府
供用庫新添火者數至五千加𣲖糧米十三萬石宜
悉裁省又陳三事一恤民窮言常賦外宜盡免一均
田則言江南田糧宜畫一一繩監収言各處輸納苦


[286-3a]
 内臣需索宜令科道監覈帝皆從之見明實録謹附識
吴廷舉傳發總鎮中官潘忠二十罪 章宗瀛按廷
舉為副使時劉瑾索括省帑解京廷舉請留備軍瑾
怒之㑹為潘忠所訐乃矯詔罪之見雷禮列卿記謹
附識


 吴廷舉傳寧王宸濠有逆謀疏陳江西軍政六事 
章宗瀛按宸濠嘗致書陸完曰都御史孫燧宜急易
慎毋以吴廷舉代也見雷禮列卿記謹附識


[286-3b]
 吴廷舉傳且引白居易張詠詩語多詼諧 章宗瀛
按廷舉所引居易詩月俸百千官二品朝廷雇我作
閑人詠詩獨幸太平無一事江南閑殺老尚書所謂
語多詼諧即此見識大録謹附識


 吴廷舉傳隆慶中追諡清恵 章宗瀛按賜諡時並
贈太子少保見明實録傳未載謹附識


 方良永傳刑部郎中周敏力持乃不坐 章宗瀛按
周敏考識大録及他書皆作周時敏與此互異謹附
[286-4a]


 方良永傳起湖廣副使 章宗瀛按良永為湖廣副
使時藍鄢諸賊寇蜀總制洪鐘檄良永赴蜀贊畫賊
平乃還見獻徴録謹附識


 方良永傳中外交薦拜右副都御史 章宗瀛按是
時如御史朱節沈灼皆奏起良永左都御史胡世寕
復薦良永自代見明實録謹附考


 王爌傳屢遷刑科給事中 章宗瀛按爌遷刑科時
[286-4b]
有請勤政務惜老成専委任三事疏見獻徴録謹附


 徐問傳疏陳武備八事 章宗瀛按問所陳武備八
事識大録獻徴録諸書均無考謹識


 韓邦竒傳起山東副使遷大理丞 章宗瀛按明實
録邦竒由山東副使厯河南副使乃有大理之擢傳
未詳載謹附考
 明史卷二百一考證