KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[284-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷二百考證


 姚鏌傳遷福建副使 章宗瀛按鏌任福建副使時
嘗定計討平大帽山賊劉龍等見明翟鑾所撰墓志
傳未載謹附考


 姚鏌傳廵撫延綏上邊務六事 章宗瀛按姚鏌所
陳邊六事明實録不載獻徴録今獻備遺諸書亦無
可考謹識


[284-1b]
 姚鏌傳陳善後七事 章宗瀛按鏌所陳善後事宜
明實録但言改流官増兵戍而已未臚舉其目他書
亦無可考謹識


 張嵿傳嵿以郎承勘為民 章宗瀛按獻徴録載嵿
官興化時郡人戴大賔弱冠及第劉瑾欲以姪女奪
其舊聘囑嵿主之嵿拒不從遂為所惡借張祐事落
其職傳未詳載謹附考


 張嵿傳召為光禄卿 章宗瀛按嵿之内擢由宸濠
[284-2a]
忌其不為己用行賄隂使之見明費宏所撰行状傳
未之載謹識


 蔡天祜傳歴山東副使 章宗瀛按天祜官山東時
曾平濟南龍山及淄川盜見獻徴録謹附考


 蔡天祜傳張文錦督税陜西上籌邊裕民十事 
宗瀛按文錦所陳籌邊裕民十事明實録未載他書
亦無可考謹識


 詹榮傳督餉大同值兵變 章宗瀛按大同兵變在
[284-2b]
嘉靖十二年十月盖張文錦之後至是凡再亂見明
實録謹附考


 劉天和傳尋奏當興革者十事田利大興 章宗瀛
按天和所言當革者五曰掊剋曰占役曰湖塲曰𣲖撥
曰侵漁當興者五曰開墾曰墩堡曰牛種曰治水曰
屯兵見明王世貞所撰墓志謹附考


 張岳傳入賀 章宗瀛按岳之入賀在嘉靖十一年
以世宗夀節也見識大録傳未詳叙謹附考


[284-3a]
 張岳傳移撫江西 章宗瀛按岳撫江西時夏言治
生塚議費于廣信七縣縣措千金岳改為百金及嚴
嵩賜第名其閣曰延恩命官為經理岳批牘與千金
吏請益増五百金而貽書嵩諷以戒侈此二事皆見
識大録傳未載謹識
[284-3b]
 明史卷二百考證