KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[280-1a]
 明史卷一百九十八考證


 楊一清傳瑾誣一清冒破邊費下錦衣衛獄 章宗
瀛按明實録正徳二年六月罷修邊垣輸其費於京
師十月逮問各邊巡撫都御史一清之下獄當在是
時謹附考


 楊一清傳饋謝有所入縁手即散之 章宗瀛按獻
徴録載一清為相時人有饋美珠一斗者一清直受
[280-1b]
之後諸邊将謁議兵事乃以所受珠分給之頃刻都
盡傳云饋謝縁手即散或指此謹附考


 楊一清傳伊伯格勒竄西海為西寕洮河害 章宗
瀛西海即即青海古湟中地也考明史西域傳伊伯
格勒本蒙古部人因得罪其主率衆竄據其地為西
寧邊患者二十年至嘉靖十一年為濟農所破患始
稍息傳未詳叙謹附考


 楊一清傳一清又因災變請戒飭百官和衷 章宗
[280-2a]
瀛按一清于嘉靖五年疏陳五事一曰聖學二曰聖
政三曰聴言四曰宥過五曰和衷見明實録傳所言
戒百官和衷宥議禮諸臣當指此但云因災變而言
與實録互異謹附考


 彭澤傳陳便宜十一事 章宗瀛按澤所陳便宜十
一事明實録未載原疏他書亦無可考謹識


 彭澤傳内應絶乃復求和 章宗瀛按西域傳是時
土魯畨與衛拉特相攻力不敵乃求和欵塞非因拘
[280-2b]
其使無内應也謹附考


 彭澤傳㑹沙布㙮子訟父寃 章宗瀛按明實録沙
布塔既繫獄旋被捶死故其子為之訟寃謹附考


 毛伯温傳巡按福建河南 章宗瀛按伯温按河南
時折服中官孫某奸滑歛迹又曾按湖廣繩夀王軍
校以法見羅洪先所撰状傳俱未載謹附考


 毛伯温傳上方畧六事 章宗瀛按伯温所上六事
一曰正名二曰用兵三曰用人四曰理財五曰明賞
[280-3a]
罰六曰一事體盖非專指南安而言見獻徴録謹附


 毛伯温傳伯温㑹廷臣議上防邊二十四事 章宗
瀛按伯温所上防邊二十四事明實録及獻徴録識
大録諸書俱未載謹識


 翁萬達傳㑹尚文萬騎至㕘将田琦騎千餘與合連戰
曹家荘 章宗瀛按周尚文曹家荘之戰在嘉靖
二十八年見明實録傳類叙于二十七年之後謹識
[280-3b]
 明史卷一百九十八考證