KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[254-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百八十五考證


  李敏傳葉淇字本清山陽人 黄夀齡按獻徵錄淇
其先金華人宋宰相衡之後祖士濂洪武初戍淮為
淮安衞人史僅言山陽人謹識


  李敏傳九年四月乞休歸卒贈太子太保 黄夀齡
按獻徵錄淇初以疾告命醫診視遣中官禮問於家
疾再作具疏乞休許給驛歸鄉卒年七十六遣官諭
[254-1b]
祭命有司營𦵏如制史未之載謹附識


  李介傳十年以右副都御史巡撫甘肅與總督彭澤經
畧哈宻兵部尚書王瓊劾澤處置失宜語連昆下吏
法司言昆設謀遏强冦功不可掩瓊不從謫浙江副
使世宗立瓊得罪昆復廵撫順天 黄夀齡按瓊
得罪下直接復官詞意未明今將復官巡撫順天句
改為昆出撫順天謹改


  黄珂傳珂封上其檄因陳便宜八事 黄夀齡按八
[254-2a]
事史未詳載考獻徵錄作寧夏城中有慶王在内人
效忠義者多請早出兵以伐其謀而奪之氣固原官
兵宜過河防守請增設憲臣總制軍務嚴守備飭兵
馬定召募賞格選州縣民兵以助王師赦何錦丁廣
部下以開自新之路速賞近日有功官軍以勵人心
謹識


  黄珂傳以年至乞休歸卒贈太子少保諡簡肅 
夀齡按獻徴録珂歸時賜勅給驛仍命有司月給廪
[254-2b]
三石輿𨽻嵗三人珂喜曰吾幸完吾名矣何以為報
卒年七十有四命禮部諭祭者再工部治塋域謹附


  叢蘭傳蘭因清寧宫灾疏陳六事 黄夀齡按六事
詳見獻徴錄一惜人才一慎舉措一恤飢民一撫邊
戎一警怠玩一杜貪殘謹識


  明史卷一百八十五考證