KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[252-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百八十四考證


  周洪謨傳景泰元年疏勸帝親經筵勤徳政因陳時務
十二事 黄夀齡按周洪謨所陳十二事一曰察
吏治以示勸懲二曰撫流民以防姦宄三曰興學校
以敦風化四曰慎科舉以求真才五曰止科斂以恤
貧窮六曰均賦役以甦凋瘵七曰糾武職以足兵食
八曰肅軍令以止劫奪九曰謹防巡以禦㓂賊十曰
[252-1b]
恤吏員以廣仁惠十一曰省虚費以節民利十二曰
設方畧以遏横暴景泰命廷臣采而行之見明實錄
謹附考


  傅珪傳時詞臣不附劉瑾瑾惡之謂㑹典成於劉健等
多所糜費鐫與修者降珪修撰 黄夀齡按獻徴
錄劉瑾柄政摘㑹典訛字降珪修撰與傳語小異謹
附識


  傅珪傳今自去秋來地震天鳴雹降星隕龍虎出見地
[252-2a]
裂山崩凡四十有二而水旱不與焉灾未有若是甚
者極陳時弊十事 黄夀齡按明實載傅珪原疏
疏無時務十事之文其疏末但云敕内外文武羣臣
勤恤民隠愛養軍士伸寃抑之獄裁祈請之煩貴近
皆裁以法及擇日齋戒祭告而已傳云十事當即指
此謹附考[252-2b]
  明史卷一百八十四考證