KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[248-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百八十二考證


  王恕傳林俊之下獄也恕言天地止一壇祖宗止一廟
而佛至千餘寺一寺立而移民居且數百家費内帑
且數十萬此舛也俊言當不宜罪帝疏不懌懌 
黄夀齡按佞倖傳僧繼曉日諉帝為佛事建大永昌
寺於西市逼徙居民數百家費國帑十萬員外郎林
俊斬繼曉而以謝天下幾得重譴俊之下獄以此謹
[248-1b]
附考


  馬文升傳又上言十五事悉議行 黄夀按齡文升
所陳十五事有簡風憲重刑獄禁摭拾嚴考覈申命
令廣儲蓄驅術士清僧道節財用諸條見明實録謹附考


  馬文升傳已又上吏部職掌十事帝悉褒納 黄夀
齡按是時文升以汰冗員育人材惜民瘼清屯田重
鹽法廣儲積撫流移革吏弊修武備慎刑獄共十事
具奏見王世貞所撰傳謹附考