KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[246-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百八十一考證


  邱濬傳成化元年兩廣用兵濬奏記大學士李賢指陳
形勢纚纚數千言賢善其計 黄夀齡按焦竑獻
徵録雷禮列卿記並云天順七年兩廣用兵經年不
决濬條列事宜李賢代上之英宗嘉歎付所司舉行
考征徭之役始於天順五年命顔彪為將軍迄於成
化元年韓雍破大藤峽濬之奏記係英宗時事或成
[246-1b]
化初又宣布之也謹附識


  邱濬傳春秋二百四十年書彗孛者三地震者五飛禽
者二 黄夀齡按春秋飛禽之異惟六鷁退飛及
鸜鵒求巢二事耳傳云飛禽者三誤考之列卿記獻
徵録諸書皆作二謹據改


  李東陽傳𢎞治四年憲宗實録成 黄夀齡按明季
宗實録𢎞治四年八月憲宗實録成又按明楊一清
所作東陽墓誌云辛亥實録成遷太常少卿查辛亥
[246-2a]
實𢎞治四年傳作五年係誤刻觀下文又稱五年可
見謹改


  李東陽傳五年春久旱下詔卹刑東陽等因上詔書所
未及者數條帝悉從之而法司畏瑾減死者止二人
黄夀齡按明實録正徳五年三月下詔恤刑釋


  强盗私鹽之運坐及逃軍自首者限三月内免罪於
是李東陽等上疏因逃軍而推及王府之逃校因强
盗而推及假銀偽印之縁坐俱批答允行至四月命
[246-2b]
三法司等㑹審僅减死二人盖維時寃獄衆多皆瑾
所羅織故法司畏而不敢釋也傳未詳叙謹附考


  明史卷一百八十一考證