KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[244-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百八十考證


  王徽傳其秋帝入萬妃譖廢呉后 黄夀齡按明憲
宗實録呉后於七月立八月廢傳云其冬未合擬改
秋字謹識


  魏元傳孝宗時官四川㕘議卒 黄夀齡按董旻於
孝宗時因劉大夏等言起官四川叅議傳先書其卒
而後及其官文義未順謹移改


[244-1b]
  葉紳傳為太子立寄壇而興煖疏之説 黄夀齡按
寄壇煖疏四字文義費解考明實録載紳原疏亦與
傳同而廣本傳及他書皆未記此事或當時建壇設
醮廣等别為太子立壇因創此名并倣道流建齋拜
疏之例立為煖疏之稱以覬賞耳謹附識  明史卷一百八十考證