KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[240-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百七十八考證


  項忠傳禽李原小王洪等賊多溺死忠移軍竹山捕餘
孽復招流民五十萬斬首六百四十俘八百有竒家
口三萬餘人戸選一丁戍湖廣邊衛 黄夀齡按
識大録擒小王洪等二百三十九人斬首二千八百
餘級驅出家者二萬八千九百三十二名内選壯丁
充戍湖廣邊衛者五千餘人與此所載數目多寡不
[240-1b]
符謹識


  韓雍傳韓雍字永熙長洲人 黄夀齡按雍長洲人
考獻徵録及識大録與此同而明書獨稱呉縣人謹
附識


  韓雍傳憲宗立坐學士錢漙累貶浙江左㕘政 
夀齡按貶浙江左㕘政考大録學士陳文等忌之譖
於閣臣李賢因而左遷與此異謹識


  余子俊傳已又上邊防七事 黄夀齡按考獻徵録
[240-2a]
一曰衛國之計二曰保民之計三曰弭盗之計四曰
安民之計五曰選將之計六曰守隘之計七曰善後
之計謹識


[240-2b]
  明史卷一百七十八考證