KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[238-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百七十七考證


  年富傳卒賜諡恭定 黄夀齡按獻徵録及識大録
富卒時年七十天順八年四月也遣官諭祭命有司
營𦵏事而明書並載輟朝追悼史未之載謹識


  姚䕫傳授吏科給事中陳時八政事 黄夀齡按八
事史未詳載考獻徵録謂修聖徳舉賢才考察有司
慎選風憲寛誥勅之限革監督之弊立諡法以勸賢
[238-1b]
銓教職於便地謹附識


  姚䕫傳天順二年改吏部知府某以貪敗賄石亨求復
䕫執不可遂止 黄夀齡按獻徵録知府係真定
守但亦未詳姓氏耳並載同列附亨者令擬准稿来
判䕫擲筆大言曰吾寧不做侍郎必不判此稿事竟
止亨敗附亨者降黜而䕫之名益重較史特詳謹附

  明史卷一百七十七考證