KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[228-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百七十二考證


  羅亨信傳父䘮歸葬還朝改命巡撫宣府大同叅將
黄夀齡按亨信先已聞父䘮因軍務方殷暫留視

事及王驥等敗敵黒泉始命馳驛歸塟見明黄佐所
撰傳史未詳載謹識


  侯璡傳景泰初貴州苖韋同烈叛圍新添平越清平興
隆諸衛命璡總督貴州軍務討之時副總兵田禮已
[228-1b]
觧新添平越圍璡遂遣兵攻敗盧水西諸賊兵 
黄夀齡按苖叛始於正統十四年四月維時王驥甫
自雲南班師遂命徃討璡與田禮之㨗則在景泰元
年五月傳俱以景泰初貫之葢綜其成功言之也謹
附考


  孫原貞傳置雲和宣平景寜三邑 黄夀齡按一統
志雲和宣平景寜三邑皆於景泰二三年分置即原
貞平處州賊後所經理也考之地理志亦同傳誤三
[228-2a]
邑作四邑謹據改


  楊信民傳尋以王直薦擢廣東左參議清操絶俗嘗行
田野訪利弊為更置 黄夀齡按信民官廣東時
民有以公事待詢者所司欲繫諸獄信民曰彼無罪
姑遣之去及期自來可也民感其徳無不至見明邱
濬所撰碑文傳未載謹識


  程信傳額森犯京師信督軍守西城上言五事 
夀齡按信所言五事一曰新號令二曰募勇敢三曰
[228-2b]
急勤王四曰設武偹五曰養銳氣見明劉珝所撰墓
志謹附考


  程信民明年改左僉都御史巡撫遼東 黄夀齡按
信巡遼時守將董興為曹欽姻家信力裁抑之為之
歛戢見琬琰錄傳未載謹識  明史卷一百七十二考證