KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[222-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百六十九考證


  髙穀傳千戸龔遂榮投書於穀 章宗&KR1589按是時遂
榮獻書隠其名曰修史先生及給事中葉盛奏其書
景泰怒甚索上書人急龔遂榮遂自投首繫獄乆之
始釋見識大録與傳所載互異謹附考


  髙穀傳都給事中林聰忤權要論死 章宗&KR1589按林
聰嘗疏劾王文文怨之求其罪不得㑹聰囑鄉人於
[222-1b]
吏部文選郎中阿文意出其手書欲置重法賴穀言
得免死見王鏊守溪筆意傳所言權要葢指王文也
謹考


  髙穀傳陳循及文搆考官劉儼黄諫 章宗&KR1589按陳
循王文以其子入試不中因言解首徐經故賈人子
儼等受其賂而以冠多士景泰為之增解額乃已見
明王世貞别集傳未詳謹附考


  胡濙傳遣濙頒御製諸書 章宗&KR1589按所頒御製諸
[222-2a]
書乃性理大全為善隂隲孝順事實三種見明永樂
實録謹附考


  胡濙傳官其一子錦衣世鎮撫 章宗&KR1589按濙子名
長寧濙歸里後遣其詣闕申謝因授以官見明實録
謹附考


  王直傳請復立沂王為皇太子推大學士商輅草疏未
上 章宗&KR1589按明商輅撰姚䕫墓志紀此事甚詳
疏中有云陛下為宣宗之子當立宣宗之孫正位東
[222-2b]
宫䕫又舉筆添一復字直濙等咸稱善時為景泰八
年正月十六日至十七日而石亨等變作謹附考


  後贊惟易儲之議三人者心知其非而不免附和抑獨
何歟 章宗&KR1589按髙穀胡濙王直皆負一時重望
易儲之議不允於九十一人随同署名較之李侃林
聰等力争者稍覺有愧擬改贊内始終一節二句云
惟易儲之議三人者心知其非而不免附和抑獨何
歟即以次行空白匀刻謹識