KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[218-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百六十七考證


  曹鼐傳事繼母以孝聞 黄夀齡按獻徴録定制母
止封一人正統十二年鼐陳情乞將前母孟氏一體
追贈詔允之不為後例葢特恩也史未詳載謹附識


  贊末固英宗自貽伊戚而諸臣當倉皇奔潰之時相率
捐軀雖不能禦患而於主辱臣死之義亦庶幾無愧
矣 黄夀齡按原本贊未喻失當於褒貶之義義
[218-1b]
未合今擬酌加改正  明史卷一百六十七考證