KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[205-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百六十考證


  王彰傳吏科源士  黄夀齡按職官志洪武六年
設六科給事中至二十二年魏敏卓敬等凡八十一
人皆為給事中以其適符古元士之數改為元士未
幾又以六科為事之本源改源士尋復為給事中彰
之被擢適當其時但吏科非吏部也謹附考而並訂
其誤


[205-1b]
  金濓傳于是給事中御劾濓失信于民為國歛怨且訐
其隂事帝欲宥之而侃與御史王允力争遂下都察
院獄 黄夀齡按明實録載李侃面糾金濓格詔
徴歛之罪景泰欲宥之復侃膝行近前力争不可遂
下獄是濓之罪寔侃一人𤼵之傳云給事中御史交
劾與實録互異謹附考


  張鵬傳成化四年以右僉都御史巡撫廣西𠞰蠻寇有
功其冬罷巡撫官命還理南京都察院事改督漕運
[205-2a]
兼撫淮揚四府 黄夀齡按明實録成化四年十
二月户部郎中夏寅請各省以都御史一員統制一
方户部是其言議於浙江福建二處選都御史二員
控制盖以有刼取銀礦之事也憲宗不允於是有巡
撫官不必設之語是為添設而言非罷之也職官志
亦無成化間罷巡撫之文傳内紀載當有舛錯但原
文未便削改謹考而識之


[205-2b]
  明史卷一百六十考證