KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[203-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百五十九考證


  陳泰傳景泰元年擢大理寺少卿 黄夀齡按大理
寺少卿雖有左右而品秩相同無甚關係傳剛理寺
字于官署稱名未合謹改右作寺後仿此


  李棠傳景泰三年思明土知府黄&KR1215老子鈞嗣&KR1215庶兄
&KR0939使其子殺&KR1215父子滅其家而以他盗為亂告棠檄
右㕘政㑹翬副使劉仁宅按其事翬等誘執&KR0939父子
[203-1b]
下之獄&KR0939窘則遣使走京師上書請帝廢太子立巳
子帝大喜立擢&KR0939都督同知出其子於獄 黄夀
齡按黄&KR0939乃邊逺土司豈能知中朝意㫖為此迎合
之舉考之明實録則當時主使之者乃侍郎江淵傳
未詳載謹附識  明史卷一百五十九考證