KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[185-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百五十考證


  趙羾傳擢刑部侍郎 嚴福按羾為郎時有人犯大
辟死獄中實閉氣也越四十年羾為司寇其人復犯
法羾一見呼其姓名曰汝非曩死獄中者耶訊之伏
辜人以為神見李濓所撰趙羾傳謹附識


  金忠傳進兵部尚書 嚴福按忠徴時里人有數窘
辱之者及為尚書其人由吏來京師懼不為容忠薦
[185-1b]
用之者曰彼不於公有憾乎忠曰顧其才可用奈何
以和故掩人之長見楊士奇東里集謹附識


  虞謙傳嘗應詔上言七事 嚴福按忠徵時上事曰
慎用人興學校端風憲廣儲蓄惜民力通貨財治奸
宄並議行之見谷應泰明紀事本末謹附考  明史卷一百五十考證