KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[179-1a]
 欽定田庫全書


 明史卷一百四十七考證


 解縉傳納克楚來歸欽承顧問謂宜待之以禮 
宗瀛按納克楚自明初屯金山為邊患至洪武二十
年始降封海西侯縉所云待之以禮當指此納克楚
原文作納哈出傳文又作那哈术音轉既訛字面亦
㕘差互異謹畫一改對而考其誤


 解縉傳因各賜五品服 章宗瀛按明史職官志翰
[179-1b]
林學士左右春坊大學士俱正五品縉時已遷官不
應再賜五品服當在官侍讀時明制講讀俱六品也
傳追敘其初入閣時事耳謹識


 解縉傳仁宗即位詔歸縉妻子宗族 章宗瀛按洪
熙既歸縉妻子并官其子禎亮中書舍人見明實録
謹附考


 解縉傳縉兄綸洪武中亦官御史 章宗瀛按解縉
與兄綸同舉進士時年十四見獻徴錄傳未載謹附
[179-2a]


 黄淮傳字宗豫 章宗瀛按明陳敬宗撰淮墓銘稱
淮字崇豫傳云宗豫互異謹附考


 黄淮傳淮及楊溥金問皆坐繫 章宗瀛按永樂實
録載是年閏九月成祖既怒太子遣使遲緩徴東宫
官屬淮於初四日先抵行在後二日楊士奇金問至
成祖始欲宥士奇九卿交章言之遂俱下獄未幾士
奇復職又逮溥芮善傳未詳敘謹附考


[179-2b]
 金幼孜傳帝顧三學士曰汝三人及蹇夏二尚書皆先
帝舊臣 章宗瀛按洪熙實録仁宗嘗賜幼孜楊
士奇楊榮三學士及蹇義原吉二尚書五人繩愆糾
謬銀章有所陳奏則鈐用之傳未載謹附考


 金幼孜傳家人囑請身後恩不聴 章宗瀛按幼孜
有子昭徳宣徳中進士傳未載謹附考


 胡儼傳洪武中以舉人授華亭教諭 章宗瀛按胡
儼以洪武丁夘舉人中次年㑹試副榜授教諭見明
[179-3a]
黄佐所撰儼傳謹附考


 贊曰黄淮功在輔導金幼孜勞著扈從胡儼久於國學
胡廣大節有虧能無媿於同列歟舊本作胡廣金幼
孜勞著扈從 章宗瀛按胡廣名位雖與諸人同
而呼豬一事實虧大節傳於廣不加貶詞殊非史體
擬於結處另敘二語謹識[179-3b]
 明史卷一百四十七考證