KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[177-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百四十六考證


  陳珪傳帝北征偕駙馬都尉袁容輔皇長孫留守北京
舊作趙王留守北京 章宗瀛按永樂本紀八年
北征命夏原吉輔皇長孫留守北京此云趙王未知
何指考趙王乃髙燧封爵永樂七年以其恣行不法
誅長史褫冠服頼皇太子救始得免安得有留守之
理當從本紀作皇長孫為是謹改


[177-1b]
  鄭亨傳子能嗣傳爵至明亡 章宗瀛按鄭亨子能
嗣爵後坐事命立功邊塞至正統六年始復爵見獻
徵錄傳未載謹附考


  徐忠傳洪武末鎮開平 章宗瀛按徐忠字仲達洪
武末偹禦大寧有破鼐爾布哈功見楊士奇所撰神
道碑傳未詳敘謹附考


  郭亮傳吳髙中讒罷 章宗瀛按典彚載吳髙守遼
東數攻永平燕王曰髙雖怯行事差宻楊文勇而無
[177-2a]
謀去髙文不足慮也乃遺二人書各一函故為宻緘
其函投之二人各以書聞于朝建文遂疑髙削爵徙
廣西傳所言中讒當指此謹附


  徐祥傳初仕陳友諒歸太祖於江州 章宗瀛按祥
仕陳友諒為萬户於辛丑降明盖元至正二十一年
也見歸有光所撰興安伯世家附考


  陳志傳孫瑛嗣 章宗瀛按勲臣考載志有二子其
嗣爵也長子之子瑄與次子之子瑛争廷臣議以瑄
[177-2b]
適孫當嗣成祖召見令之拈䦰瑛竟得爵謹附考


  王友傳永樂二年充總兵官帥舟師捕倭舊本作明年
充總兵官帥舟師沿海捕倭 章宗瀛按王友帥
師巡海在永樂二年五月見本紀傳稱明年葢因友
與陳賢同封蒙其傳元年四月之文也但與賢傳相
隔數篇而此傳上文未標永樂年號僅云明年無可
考次謹增改


  明史卷一百四十六考證