KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[175-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百四十五考證


  姚廣孝傳住持慶夀寺 章宗瀛按慶夀寺又名雙
塔寺金章宗時建見春明夢餘錄及帝京景物略後
即改明大興隆寺大慈恩寺至明嘉靖初廢其地在
西長安街廣孝之居此葢以其宻邇燕邸耳謹附考


  姚廣孝傳仍居慶夀寺 章宗瀛按燕都遊覽志載
永樂欲為廣孝建第力辭仍居慶夀寺後退居天寧
[175-1b]
寺遂以慶夀寺為百官習儀之所傳但言居慶夀寺
而不言退居謹附考


  姚廣孝傳訪其友王賓賔亦不見 章宗瀛按明人
雜記載廣孝至長洲徒步訪王賔歡若平生賔為作
賑災記以鋪陳其功徳王鴻緒明史稿採其說輯入
傳中此云賔拒不見所記逈然相反豈作記者又一
人抑傳聞異詞耶謹識


  朱能傳進攻濟南次華山 章宗瀛按一統志濟南
[175-2a]
南無鏵山惟元和郡縣志載華不注山一名華山原
本作鏵葢誤刋也謹據改


  王真傳成祖以計紿亨囚萬 章宗瀛按陳亨有降
燕之意特以萬在不敢𤼵王貞用反間計以書貽萬
盛稱萬而詆亨偽置書降卒衣中使同獲者知之縱
還亨𤼵其書萬乃坐罪見典彚謹附考[175-2b]

  明史卷一百四十五考證